Scroll to top

Általános szerződési feltételek

 

I. A Szolgáltató

Weboldal: www.keycoaches.hu (a továbbiakban: „honlap”)

Üzemeltetője: KEY Coaching Tanácsadó KFT (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 6. 3. em. 3.

cégjegyzékszám: 01-09-902493

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek” vagy “Felek”.

Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található termék / szolgáltatás, (a továbbiakban együttesen: „szolgáltatás”).

A szolgáltatás megrendelését kizárólag elektronikus úton (a weboldalon formon keresztül vagy e-mailben) lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok (így különösen a szolgáltatás ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett szolgáltatások. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

A megrendelés:

A webinarok, csoportos szupervíziók és egyéb események megrendelése a weboldalon keresztül, form kitöltésével, a képzések megrendelése jelentkezési lap kitöltésével történik.

 

Fizetési módok:

Kártyás fizetés –Barion rendszerén keresztül-, illetve átutalással.

A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion honlapján.

 

A szolgáltatások megrendelésekor Megrendelő, amennyiben a Szolgáltató kéri, az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
  • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
  • iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
  • képzésbe történő felvételével,
  • tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
  • a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
  • társadalombiztosítási azonosító jelét.

 

A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

 

Megrendelő a regisztrációkor kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező által megbízott fotós és videós, kép- és hangfelvételt készítsen az eseményen. Megrendelő regisztrációkor hozzájárul továbbá, hogy a rendezvényen készült képeket és videóanyagokat (kizárólag név nélkül), melyeken esetlegesen Megrendelő is szerepel, a KEY Coaching Tanácsadó Kft. szervezője további engedély kérése nélkül korlátlanul felhasználhassa a következő rendezvény népszerűsítésének céljára. Amennyiben a Megrendelő nem járul hozzá a megjelenéshez, azt írásban szükséges jeleznie a KEY Coaching Tanácsadó Kft. képviselőjének.

 

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megvásárolni kívánt szolgáltatás főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a szolgáltatás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

IV. Elállás, felelősség

Elállás:

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 14 napig. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a szolgáltatás átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

– olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, felelősséget nem vállal;

– Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

 

V. Jogi nyilatkozat

A KEY Coaching Kft. által rendezett más eseményeken elhangzó előadások az ott megjelenő előadók kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll.

Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

 

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi szolgáltatás megjelenítése, promótálása, terjesztése, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

 

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

 

VI. Egyéb rendelkezések

 

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató előírásai az irányadóak.

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-17:00 között:

– e-mail: info@keycoaches.hu

– levél: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 6. 3. em. 3.

– tel.: +36-70-947-5092

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a www.keycoaches.hu weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.